ON THI HK1 MON TVTH

Câu 1: Trắc nghiệm.

khái niệm, đặc điểm của VBKH, VBHC

sach Ha Thuc Hoan
trang 64 cau:1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,23,27,28.
trang 68: cau 2,5,6,7,13,14,15,17,18,21,23,25,31,33,37.
trang 86 câu: 1,2,3,4,5,8,10,12.
trang 91 câu: 1,3,7,8,9,17,18.
trang 97 câu: 25,2729,30,31,39.
trang 116 câu: 2,3,5,6,7,9,11,12
trang 118 câu; 1,2,3,4,5,6,7,8,10
trang 147 câu: 15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34
trang 167 câu; 1,2,3,4,5.

Câu 2 (Kỹ năng): Trước hết, chọn tên đề tài, ghi tên người thực hiện.
1- Kế hoạch gồm 3 cái: 1 kế hoạch thời gian làm đề tài (khoảng 8 tuần, có 1 tuần dự trữ). Viết theo thứ tự,tuần 1, 2 . 3…từng tuần làm gì, địa điểm, gặp ai …
1 kế hoạch tổ chức, nhân sự: Ai tổ chức, cần người cho những mục nào, làm việc trong thời gian nào…
1 kế hoạch tài chính: Cần tổng kinh phí bao nhiêu cho cả đề tài? Mỗi tuần, cần cụ thể bao nhiêu? Thu: Vốn tự có, đầu tư, vay. Chi: Tài liệu, lưu trú, thù lao người cộng tác, đi lại…cênh lệch thu chi…
2- Đề cương: Tên đề tài.
Đề cương (nên viết chi tiết, khoảng 1/2 – 1 trang giấy thi.
Đọc đề kỹ viết cho đúng, đề chỉ yêu cầu 1 nội dung.
3- Bảng biểu: từ đề tài đã chọn, tự chọn 1 nội dung và số liệu,v ẽ bảng so sánh tỉ lệ và nhận xét.
(Câu này nên làm sau cùng).
Câu 3 (Bắt buộc)- Bài viết: viết hoàn chỉnh 1 bài với nội dung khoa học, hoặc hành chính, hoặc báo chí (dài từ 1/ 2 – 1 trang).
Lưu nội dung này lại để thi cuối kỳ.

ON THI HK1 MON PPNC

1. LÝ THUYẾT ( 10đ)
Ôn tập nội dung học từ giữa HK1 đến cuối HK1. ( trong tài liệu đã phát trên lớp).

2. BÀI VIẾT (40đ)
Với đề tài tự chọn. Viết 3 phần:
Dẫn nhập: viết đầy dủ 6 ý, có cước chú.
Nội dung: viết dàn bài chi tiết
Kết luận.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN NỘP TIỂU LUẬN HK1

Thời gian: đến hết ngày 25/11/2013.

Quý Thầy, quý Cô vẫn nộp bài cho nhóm trưởng theo thông báo lần trước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN PHKL, BÀI NGŨ UẨN

NGŨ UẨN(  Pãncakkhandhā )

Định nghĩa: 5 uẩn là 5 nhóm, 5 tập hợp, 5 chùm, 5 khối, tích tụ.

Con người là một tập hợp của 5 uẩn.

Khi nói đến 5 uẩn là nói đến sự thật tuyệt đối ( chơn đế).

Khi nói đến con người là nói đến sự tương đối ( tục đế).

Khi nói 5 uẩn là đã phủ nhận con người.

Người nào thấy được 5 uẩn là người đó thấy pháp=>giải thoát được phiền não.

“Y pháp bất y nhân”= y theo pháp chứ không theo con người.

Sự  khác nhau giữa ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn:

=>Ngũ uẩn là nói về cái chung của con người.

Ngũ thủ uẩn là nói về sự dính mắt, chấp thủ vào 5 uẩn. ( thủ: chấp, nắm giữ)

=>Phải luôn luôn thấy 5 uẩn chứ đừng thấy con người, chúng sinh.

Ngũ uẩn gồm: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn

1)    Sắc uẩn (Rūpākkhandhā )

Là nhóm về sắc pháp, thuộc về vật chất, vô tri, luôn luôn biến hoại, thay đổi.

“ Có Thiền trí tuệ sanh

Không thiền trí tuệ diệt

Người có thiền, có tuệ

Nhất định gần Niết Bàn.”

Theo A Tỳ Đàm, 5 uẩn gồm 28 sắc pháp. Cụ thể như sau:

-đất, nước, gió, lửa ( 4 sắc Tứ đại). Đây là 4 sắc căn bản từ đó phát sinh các sắc khác.

-thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ( 5 sắc thần kinh)

-sắc cảnh sắc, thinh, khí, vị ( 4 sắc cảnh giới)

-sắc nam tính, sắc nữ tính ( 2 sắc tính)

– sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không

-sắc thân biểu tri, sắc khẩu biểu tri ( 2 sắc biểu tri)

-sắc khinh, nhu, thích nghiệp( 3 sắc đặc biệt)

– sắc sinh, tiến, dị, diệt ( 4 sắc tứ tướng)

=> Mỗi người là một tập hợp sắc uẩn. Phải tu được với sắc uẩn => giải thoát

=> Mỗi chúng ta phải biết đây là đất, đây là sắc uẩn, …

=> Bình đẳng giữa mọi người, không phân biệt vì tất cả đều cấu tạo từ tứ đại.

“ Lại nữa, này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn. Này các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn? Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo suy tư: “ Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. Đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là tưởng diệt. Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt.”Như  vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi; hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. “ Có những pháp ở đây,” vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn.”( Kinh Niệm Xứ, TB 1)

ð Có sắc uẩn đây, sống an trú chánh niệm trên sắc uẩn,… ( dán tâm vào đối tượng)

“ Tâm sân buộc tội chúng sanh

Trí tuệ buộc tội các pháp hữu vi”

( Thanh Tịnh Đạo)

“ Nhất thiết hữu vi pháp

Như mộng huyễn bào ảnh

Như lộ diệc như điện

Ưng tác như thị quán”

( Kinh Kim Cang)

2)    Thọ uẩn ( Vedanā-khandhā)

 

 

 

Thân – Thọ khổ

Thọ khổ

Tâm – Thọ ưu

Thân – Thọ lạc

Thọ             Thọ lạc

Tâm- Thọ hỷ

Thọ bất khổ, bất lạc- Thọ xả

5 cảm thọ này luôn luôn thay đổi => bản chất là vô thường, khổ.

          “ Người tướng mạo xinh đẹp

Do không hận, không sân

Người tướng mạo xấu xí

Do có nhiều phẫn nộ”

 

“ Sabbe  sankhārā aniccā ti

Yadā pãnnāya passati

Atha nibbindati dukkha

Esa maggo visuddhiyā”

“ Tất cả hành vô thường

Với tuệ quán thấy vậy

Đau khổ được nhàm chán

Chính con đường  thanh tịnh”

Pháp Cú 277

 

“ Sabbe  sankhārā dukkhāti

Yadā pãnnāya passati

Atha nibbindati dukkha

Esa maggo visuddhiyā”

“ Tất cả hành khổ đau

Với tuệ quán thấy vậy

Đau khổ được nhàm chán

Chính con đường  thanh tịnh”

                   Pháp Cú 278

“ Sabbe  sankhārā  ānattāti

Yadā pãnnāya passati

Atha nibbindati dukkha

Esa maggo visuddhiyā”

“ Tất cả hành vô ngã

Với tuệ quán thấy vậy

Đau khổ được nhàm chán

Chính con đường  thanh tịnh”

Pháp Cú 279

 

 

3)    Tưởng uẩn (Sãnnākhandhā)

ð Là một chùm về sự tưởng nhớ

Tưởng uẩn gồm:

–         Sắc tưởng

–         Thinh tưởng

–         Hương tưởng

–         Vị tưởng

–         Xúc tưởng

–         Pháp tưởng

“ Hy vọng đồng nghĩa với tuyệt vọng”

( Vì mình hy vọng vào cái vô thường, vô ngã như hy vọng vào năm uẩn. Vì 5 uẩn là vô thường, khổ đau. => Hy vọng đồng nghĩa với tuyệt vọng)

4)    Hành uẩn (  Sankhāra khandhā)

Là nhóm về hành động, là tâm sở ( trừ tâm sở thọ và tâm sở tưởng).

50 tâm sở gồm:

Trong 121 tâm thuộc  abhidhamma ( A Tỳ đàm), tham, sân, si thuộc hành uẩn.

Tóm lại, hành uẩn thuộc 50 tâm sở ( trừ thọ và tưởng).

Ngũ uẩn là vô thường.

Cái gì vô thường, cái đó là đau khổ.

Cái gì đau khổ, cái đó là vô ngã.

“ Netaṃ māma

Nesohaṃ asmi

Nesome attāti”

( Cái này  không  phải của tôi.

Cái này không phải là tôi.

Cái nay không là linh hồn, tự ngã của tôi).

 

5)    Thức uẩn ( Vĩnnānakhndha)

 

Thức uẩn thuộc nhóm về tâm, ý hoặc thức.

Tại sao có khi gọi là ý ?

Tại sao có khi gọi là tâm ?

Tại sao có khi gọi là thức ?

Ý : mano, ý có 1 ( câu Pháp cú đầu tiên)

Tâm : citta . Theo abhidhamma ( A Tỳ đàm), tâm có 121 loại: tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế giới.

 

 

 

 

–         Tâm dục  giới bao gồm:

+ Tâm thiện

+ Tâm bất thiện ( tâm tham, sân, si)

+ Vô ký

( xem thêm trong A Tỳ Đàm)

Thức :Vĩnnāna, có 6 gồm :

–         Nhãn thức

–         Nhĩ thức

–         Tỷ thức

–         Thiệt thức

–         Thân thức

–         Ý Thức

ð Khi đề cập đến 5 uẩn, phải thấy rõ bản chất vô ngã của 5 uẩṇ

 

 

 

28 sắc uẩn

 

Thọ

 

5 uẩn             Tưởng                                               vô thường, luôn thay đổi

=> là khổ, vô ngã

Hành ( 50 tâm sở)

Thức ( 121 tâm)

Vì không tìm thấy cái tôi, cái ta trong 5 uẩn.

Cái tôi, cái của tôi nó không nằm trong sắc, không nằm trong thọ, tưởng, hành, thức.

Tóm lại, Ngũ uẩn là vô thường, là đau khổ, là vô ngã.

Dựa vào học thuyết vô ngã để phủ nhận ngũ uẩn.

Sắc uẩn thuộc sắc pháp

Thọ, tưởng, hành, thức thuộc tinh thần, luôn luôn biến đổi.

 

 

 

 

“ Con tôi tài sản tôi

…”

Pháp cú

 

ð Từ bỏ khái niệm về con người để  thấy bản chất sự thật của 5 uẩn và thấy nó là vô thường, khổ và vô ngã để yểm ly, ly tham và giải thoát.

“ Tham ái sanh lo âu

……”

 

 

CÂU HỎI: Hãy cho biết tiến trình của sự tu  tập để đạt được giải thoát dựa trên giáo lý 5  uẩn ( tham khảo Kinh Giáo Giới La Hầu La, Tiểu Kinh trong Trung Bộ kinh- Thích Minh Châu)

 

 

 

 

Thông Báo Thời Gian Nộp Tiểu Luận

Thời gian: Từ ngày 10/11 đến trước ngày 16/11/2013

Mỗi thành viên nộp bài cho vị nhóm trưởng của nhóm mình trước ngày 14/11/2013. Cụ thể như sau:

Nhóm 1- Khái Luận về Phật Học: TN. Diệu Chơn

Nhóm 2- Triết Học Ấn Độ: TN. Tâm Thanh

Nhóm 3- Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ: TN. Tâm Nhã

Nhóm 4- Phương Pháp Nghiên Cứu: TN. Nguyên Tuệ

Nhóm 5- Tiếng Việt Thực Hành: TN. Vân Liên

Thân chúc quý Thầy, quý Cô hoàn thành tốt bài tiểu luận đầu tiên này cũng như nộp bài đúng thời gian quy định để ban đại diện lớp có thời gian kiểm và nộp bài lên văn phòng đúng thời hạn.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Huệ Tiến kính báo.

phần mềm đại tạng kinh Việt Nam

chia sẻ các huynh đệ phần mềm đại tạng kinh Việt Nam. Đây là một nguồn tư liệu tiện ích trong học tập và nghiên cứu.

http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/thong-bao/14268-phan-mem-kinh-sach-dien-tu-tieng-viet.html

ÔN TẬP THI GIỮA KỲ MÔN TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ -DD. THÍCH LỆ THỌ

Nội dung ôn tập:

Triết học Bà La Môn, Upanisad.

( Xem tài liệu trong mục Tài Liệu Giảng Viên).

ÔN TẬP THI GIỮA KỲ MÔN KHÁI LUẬN VỀ PHẬT HỌC -TT. THÍCH BỬU CHÁNH

Câu 1:  Tại sao gọi Tứ đế là Tứ thánh đế?

Tại sao gọi Khổ đế là Khổ thánh đế?

Câu 2:  Phân tích về Tứ Thánh Đế.

Câu 3:  Phương pháp tu tập Tứ Thánh đế theo Kinh Niệm Xứ.

Câu 4: Nói về kinh nghiệm, kết quả tu tập về Tứ Thánh đế của bản thân.

Ghi nhớ: Khi làm bài quý Thầy, quý Cô nhớ dẫn chứng tài liệu bậc 1 và những câu, những bài kệ,…mà Giáo thọ đã dạy trên lớp.

GIỚI HẠN ÔN THI GIỮA HOC KỲ I MÔN TVTH

I) Trắc nghiệm (20 điểm):

1.1 Sách TV Hà Thúc Hoan:

– bài tập về chính tả số 1, số 2, số 3.

– bài tập dùng từ số 1, số 2, số 3.

1.2 Sách TV Nguyễn Đức Dân:

– bài tập từ trang 137- 146.

1.3 GT Học Viện soạn:

– trang 34 – 37

– trang 50-56

II) Kỹ năng(10đ):

2.1 Chọn đề tài

2.1.1 Lập kế hoạch ( nên vẽ bảng biểu)

2.1.2 Viết đề cương đề tài nghiên cứu ( phải viết cụ thể, cho ví dụ).

2.2 Lập 1 hoặc 2 bảng biểu thống kê số liệu=> tỉ lệ=> nhận xé

III) Bài viết (20đ)

3.1 văn bản khoa học ( viết từ 100-150 từ, không viết đề tài bên ngoài)

3.2 Văn bản hành chính ( vd: đơn từ, kế hoạch học tập,..)

CÂU HỎI GỢI Ý LÀM TIỂU LUẬN MÔN TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ

CÂU HỎI GỢI Ý LÀM TIỂU LUẬN

HỌC KỲ I-KHOA ĐẠI CƯƠNG

MÔN: TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ

GIẢNG VIÊN : ĐẠI ĐỨC THÍCH LỆ THỌ

1. Vai trò triết học của Bà La Môn như thế nào trong đời sống của người dân

Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung?

2. Giữa học thuyết của Bà La Môn và đạo lý Phật giáo có gì tương đồng và dị

3. Ngày nay với nền khoa học tiên tiến và nền triết học cổ đại Ấn Độ có gì

khác biệt khi quan niệm về vũ trụ?

4. Khổ hạnh theo nghĩa Ấn Độ giáo là một cố gắng tạo dựng tương lai, khái

niệm đó có mang lại kết quả ?

5. Vai trò của Áo Nghĩa Thư ( Upanis.ad) trong kinh Veda?

6. Hãy nhận định khách quan về sự khẳng định : “ Upanis.ad , là đỉnh cao của

7. Thuyết vô thần, hay chủ nghĩa vô thần, có đồng quan điểm với Phật giáo

không chấp nhận đấng tối cao tạo ra thế giới này?

8. Kỳ Na giáo cho rằng giải thoát sau cùng là tinh thần của ta mới là một thực

tại tối hậu. Khái niệm đó với Phật giáo có phải là một?

9. Tại sao trong tăng đoàn của đức Phật lại phát sinh học thuyết Thượng Tọa

10.Đại Chúng bộ có phải là hậu thân của Bà La Môn giáo, vì giáo lý đó không

phải do Phật nói ?

11.Học thuyết Di Man Tác chủ trương những hiện tượng bí mật của thiên

nhiên, con người lúc nào cũng chỉ là một sinh vật bé bỏng.

12.Triết thuyết số luận khẳng định Brahman khởi hành từ các thực thể vật chất

đi lần về căn nguyên tối hậu để thành tựu giải thoát cứu cánh.

13.Phương pháp Yoga đưa con người hợp nhất lại làm một giữa thể xác và tinh

thần, giữa tinh thần và tâm linh.

14.Thắng luận cho rằng cực vi không bị chi phối bởi vô thưởng, do đó vạn hữu

không hề có sanh diệt.

15.Học thuyết Chính Lý chủ trương Hiện lượng là nhận thức khởi lên do sự tiếp

xúc của căn và cảnh, không thể diễn bằng lời.

16.Vedanta hướng dẫn các ẩn sĩ tịnh hóa bản tính bằng con đường khước từ, để

được an trụ trong các thế giới Brahma-

./.

ĐỀ TIỂU LUẬN HK1 NĂM NHẤT

CÂU HỎI GỢI Ý LÀM TIỂU LUẬN

HỌC KỲ I-KHOA ĐẠI CƯƠNG

MÔN: TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ

GIẢNG VIÊN : ĐẠI ĐỨC THÍCH LỆ THỌ

 1. Vai trò triết học của Bà La Môn như thế nào trong đời sống của người dân Ấn Độ nói riêng và thế giới nói chung?
 2. Giữa học thuyết của Bà La Môn và đạo lý Phật giáo có gì tương đồng và dị biệt.
 3. Ngày nay với nền khoa học tiên tiến và nền triết học cổ đại Ấn Độ có gì khác biệt khi quan niệm về vũ trụ?
 4. Khổ hạnh theo nghĩa Ấn Độ giáo là một cố gắng tạo dựng tương lai, khái niệm đó có mang lại kết quả ?
 5. Vai trò của Áo Nghĩa Thư ( Upanis.ad) trong kinh Veda?
 6. Hãy nhận định khách quan về sự khẳng định : “ Upanis.ad , là đỉnh cao của trí tuệ”.
 7. Thuyết vô thần, hay chủ nghĩa vô thần, có đồng quan điểm với Phật giáo không chấp nhận đấng tối cao tạo ra thế giới này?
 8. Kỳ Na giáo cho rằng giải thoát sau cùng là tinh thần của ta mới là một thực tại tối hậu. Khái niệm đó với Phật giáo có phải là một?
 9. Tại sao trong tăng đoàn của đức Phật lại phát sinh học thuyết Thượng Tọa bộ?
 10. Đại Chúng bộ có phải là hậu thân của Bà La Môn giáo, vì giáo lý đó không phải do Phật nói ?
 11. Học thuyết Di Man Tác chủ trương những hiện tượng bí mật của thiên nhiên, con người lúc nào cũng chỉ là một sinh vật bé bỏng.
 12. Triết thuyết số luận khẳng định Brahman khởi hành từ các thực thể vật chất đi lần về căn nguyên tối hậu để thành tựu giải thoát cứu cánh.
 13. Phương pháp Yoga đưa con người hợp nhất lại làm một giữa thể xác và tinh thần, giữa tinh thần và tâm linh.
 14. Thắng luận cho rằng cực vi không bị chi phối bởi vô thưởng, do đó vạn hữu không hề có sanh diệt.
 15. Học thuyết Chính Lý chủ trương Hiện lượng là nhận thức khởi lên do sự tiếp xúc của căn và cảnh, không thể diễn bằng lời.
 16. Vedanta hướng dẫn các ẩn sĩ tịnh hóa bản tính bằng con đường khước từ, để được an trụ trong các thế giới Brahma ./.

ĐỀ TIỂU LUẬN

MÔN TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH ( LỚP NI ĐẠI CƯƠNG)

GIẢNG VIÊN: GS.TS TRẦN NGỌC TUYẾT

Hãy chọn một đề tài trong các phần viết chữ, dùng từ, viết câu, câu sai, câu mơ hồ,…tiếng Việt, để viết tiểu luận.

 

 

ĐỀ TIỂU LUẬN 

MÔN: KHÁI LUẬN VỀ PHẬT HỌC ( LỚP NI ĐẠI CƯƠNG)

GIẢNG VIÊN: TT. THÍCH VIÊN TRÍ

Ý nghĩa và giá trị lịch sử cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Thân gởi đến chư huynh đệ khóa X

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa chư huynh đệ!

Thật hạnh phúc, khi chúng ta được vào học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM. Đây là cơ hội lớn cho mỗi sinh viên nâng cao kiến thức Phật học cũng như những kiến thức căn bản xã hội để hoàn thành tâm nguyện tu học Phật Pháp. Thời gian bốn năm không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để cho sinh viên trang bị  kiến thức nền và kiến thức chuyên sâu.

Biết quý trọng những gì mình đang có, nhận ra giá trị những gì mình đang tiếp cận, chắc chắn chư huynh đệ khóa X chúng ta sẽ học thật tốt, tu tập thực vững chải trước mọi thuận duyên cũng như nghịch duyên.

Và để cho việc học thêm thuận lợi, chúng con phát tâm biên tập trang blog này để chư huynh đệ cập nhật bài vở cũng như tài liệu Giảng viên.

Nhân đây, chúng con xin được nói rõ hơn về cách thức làm việc của Ban cán sự lớp.

Chúng con làm việc theo ” Mô hình bậc thang”. Nghĩa là mọi thông tin, thông báo hay vấn đề của lớp, chúng con sẽ truyền thông đến các vị Tổ trưởng, Tổ trưởng truyền đạt lại Tổ viên.  Và nếu phản hồi thông tin thì tổ viên truyền đạt đến Tổ trưởng và Tổ trưởng truyền thông đến Ban cán sự lớp.

Chúng con rất mong chư huynh đệ nắm rõ cách thức làm việc này và cùng nhau hợp tác để cho việc học của tất cả mọi người đều thành tựu.

Ban biên tập trang web